');}

Category: Translation

ଦୁସରା ବନବାସ

ମୂଳ ରଚନା:ଭାଷା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଦୁସରା ବନବାସ କୈଫୀ ଆଜମୀ ରାମ ବନବାସ ସେ ଜବ ଲୈାଟକର ଘର ମେଁ ଆୟେ ୟାଦ୍ ଜଂଗଲ ବହୁତ ଆୟା ଜୋ ନଗର ମେଁ ଆୟେ ରକ୍ସେ ଦୀବାନଗୀ ଆଂଗନ ମେଁ ଜୋ ଦେଖା ହୋଗା ଛହ ଦିସମ୍ବର କୋ ଶ୍ରୀରାମ ନେ ସୋଚା ହୋଗା ଇତନେ ଦୀବାନେ କହାଁ ସେ ମେରେ ଘର ମେଁ ଆୟେ ଜଗମଗାତେ ଥେ ଜହାଁ ରାମ କେ କଦମୋଂ କେ ନିଶାଂ ପ୍ୟାର କି […]